Drukuj

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w okresie od 03.06.2017.r. do 30.06.2017 r.

(3)
 

W powyższym okresie pracownicy Urzędu Gminy we Władysławowie jak  również pracownicy jednostek organizacyjnych realizowali swoje ustawowe obowiązki. W powyższym okresie zrealizowano następujące zadania:

Trwa budowa chodnika ulicznego na ul. Konińskiej.
Ukończono rozbudowę sieci wodociągowej w Wyszynie.
Rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Adaptacja budynku na cele gospodarki odpadami” w Russocicach.
Zlecono określenie wartości nieruchomości za grunty zajęte pod drogi w miejscowości Stawki, Kuny – Józefów.
Zlecono określenie wartości nieruchomości do celów określenia wartości służebności przesyłu dla działek: 429/2 – Władysławów i 61/1, 62/5, 81, 98/1 – Mariantów.
Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzenie hodowli gęsi w istniejących oraz projektowanych obiektach o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 147,60 DJP zlokalizowanych w miejscowości Russocice, gm. Władysławów, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 1077/9 i 1077/412 ark. mapy 2 obręb Russocice.
Podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Jagiellońskiej we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową oraz Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Bolesława Chrobrego we Władysławowie. Termin wykonania prac do 12.09.2017 roku.
W dniu 27.06.2017 roku odbył się odbiór zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4475P Kuny – Natalia – Władysławów w miejscowości Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Mariantów – Bolesławów- oraz Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Władysława Łokietka w miejscowości Wyszyna.”
Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego we Władysławowie”.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji CO, CWU i adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zrowia”.
W wyniku oceny wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Mariantów- Bolesławów oraz Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Władysława Łokietka w miejscowości Wyszyna.”
Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynie, w dniu 12 czerwca 2017 roku do konkursu przystąpiło 2 kandydatów. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę pani Małgorzaty Klimaszewskiej.
Wypłacono zwrot kosztów dofinansowania pracowników młodocianych.
Wypłacono 126 decyzji stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając