Print

Nabór wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności godpodarczej

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Informuje o ogłoszeniu naboru wniosków na przyznanie pomocy w trybie konkursowym

w następujących zakresach tematycznych:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej;

 2. Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 21.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Forma udzielanego wsparcia: premia dla podejmujących działalność gospodarczą, refundacja dla rozwijających działalność gospodarczą.

Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć:

 1. dla podejmujących działalność: 50 tys. zł. pod warunkiem utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia

 2. dla rozwijających działalność:

 1. 100 tys. złotych przy min. 1 utworzonym miejscu pracy:

 2. 200 tys. złotych przy min. 2 utworzonych miejscach pracy:

 3. 300 tys. złotych przy min. 3 utworzonych miejscach pracy:

 4. w przypadku, gdy prowadzący działalność nie tworzy miejsca pracy:
  25 tys. zł
  .

Limity dostępnych środków w ramach naboru:

 1. Dla operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej – 1 000 000,00 zł;

 2. Dla operacji dotyczących rozwijania działalności gospodarczej - 1 000 000,00 zł.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularze wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są:

 • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

 • na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Pozostała dokumentacja aplikacyjna i szczegółowe ogłoszenie o naborze zawarte są na stronie LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. www.lgd-tur.org.pl

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

 

pod numerem tel.: 63 289 36 57 lub 601 614 609 w godzinach pracy biura: pon. – pt 8.00 – 16.00

Print

„Śniadanie Daje Moc”

W dniu 8 listopada uczniowie i wychowawcy klas 0-III Zespołu Szkół we Władysławowie wzięli udział w Dniu Zdrowego Śniadania w ramach programu edukacyjnego ,,Śniadanie Daje Moc”. Dzieci wspólnie ze swoimi wychowawczyniami zjadły zdrowe śniadanie. Wychowawcy poprzedzili wspólne śniadanie prelekcją na temat zdrowego odżywiania i jego roli w codziennym odżywianiu. Wszyscy uczniowie podeszli do tematu bardzo poważnie, każdy z nich przyniósł pełnowartościowe śniadanie, soki, jogurty, warzywa oraz owoce. 
Jak wszyscy wiemy śniadanie jest dla dzieci najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
Program edukacyjny ,,Śniadanie Daje Moc” miał na celu  zwiększanie świadomości uczniów na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
                                                                                                                                                                                                                      ZS we Władysławowie


Print

Poruszono istotne kwestie dla mieszkańców Gminy, czyli obrady XXIV Sesji Rady Gminy Władysławów

W dniu 7 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy Władysławów odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy. Po otwarciu, powitaniu wszystkich przybyłych oraz stwierdzeniu quorum przez Przewodniczącą Rady Krystynę Michalak miłym akcentem rozpoczęto obrady.   
    Podczas Sesji przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Władysławów za I półrocze 2016 r., oraz podjęto uchwały w sprawie m.in.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022, zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2016 r., uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017, analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania Gminy Władysławów. W/w analiza została przedstawiona do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która pozytywnie zaopiniowała opracowanie oraz wnioski w nim zawarte.
Przegłosowano uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2017 - uchwała zakłada pozostawienie stawek na niezmiennym poziomie w stosunku do stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2016. Nadto ustalono wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 - przy określeniu wysokości stawek Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności ich lokalizację, sposób wykorzystania, czy rodzaj zabudowy budynków, lecz ich wysokość nie może przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów  w drodze obwieszczenia. Wójt Gminy Władysławów zaproponował pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 na poziomie roku 2016, z wyjątkiem stawek, które muszą być dostosowane po poziomu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2017 - na terenie Gminy Władysławów zwalnia się grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową oraz grunty i budynki  przeznaczone  na  zaspokojenie  zbiorowych  potrzeb  w  zakresie tworzenia  i  upowszechniania  kultury, z  wyłączeniem  gruntów, budynków lub ich części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej. Ponadto zwalnia się pomieszczenia, mieszczące się w budynku urzędu gminy związane ze świadczeniem usług w zakresie opieki społecznej oraz związane z obsługą administracyjną oświaty. Zwolnieniem objęto również grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr) niestanowiące dróg publicznych, o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorcy. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 Wójt Gminy Władysławów, analizując zaistniałe w roku 2016 okoliczności związane w wystąpieniem suszy na terenie Gminy Władysławów, zaproponował obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt. Proponowana stawka pozostanie na poziomie stawki z roku 2016 i będzie stanowiła podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok 2017. W sprawie opłaty targowej na rok 2017 Wójt Gminy Władysławów wnioskował za pozostawieniem stawek opłaty targowej na rok 2017 na poziomie stawek z roku 2016, gdyż proponowane stawki dostosowane są do realnych warunków panujących na placu targowym przy ul. Konińskiej w miejscowości Władysławów.
Radni podjęli uchwałę dotycząca przyjęcia Programu wsparcia i rozwoju budownictwa mieszkaniowego – ,,Zainwestuj w przyszłość swoich dzieci z ,,500+” - działki za pół ceny”. Program dotyczy sprzedaży działek głównie w granicach zrekultywowanych terenów pokopalnianych w Russocicach, uzbrojonych w sieć wodociągową, z zapewnionym dojazdem poprzez wydzielone drogi wewnętrzne. Pomysłodawcą powstania nowego osiedla mieszkaniowego w Russoscicach jest m.in. z-ca wójta Piotr Szewczyński. Fundamentalną rolę w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów związanych z rozwojem rynku budowlanego w Gminie Władysławów odgrywają inicjatywa własna Gminy oraz podejmowane w tym zakresie starania. Z uwagi na to, że gospodarowanie nieruchomościami i zapewnienie rozwoju oraz wsparcia budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy jest dobrem o charakterze priorytetowym należy uznać jako nadrzędne zadanie stworzenie dogodnych warunków do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia programu wsparcia i rozwoju budownictwa mieszkaniowego – ,,Zainwestuj w przyszłość swoich dzieci z „500+” - działki za pół ceny”.
Pod dyskusję poddano uchwałę dotyczącą wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Władysławów na lata 2016-2021 - zgodnie z ustawowym obowiązkiem Rady Gminy wynikającym z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego należy wprowadzić do realizacji wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Władysławów. Celem programu jest określenie kierunków działania Gminy Władysławów w zakresie racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Władysławów w latach 2016 – 2021. Program zawiera szczegółowe informacje dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, jak również plan remontów i modernizacji budynków oraz zasady polityki czynszowej.
Podczas Sesji  podjęto uchwałę w sprawie zmiany planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Władysławów nr 78/2015 r. z dnia 25 września 2015 r. dotyczącej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Władysławów na lata 2014-2020 – z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Natalii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz chęć przystąpienia do realizacji nowego zadania istnieje potrzeba wprowadzenia zmiany do planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Władysławów na lata 2014-2020, w którym będzie zawarta inwestycja planowana do realizacji w w/w latach.
W uchwale dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Władysławów na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia  31 grudnia 2017 r. ustalono stawki w wysokości: za dostarczaną wodę: gospodarstwa domowe i pozostałe – cena netto za 1m3 – 2,71 zł  plus obowiązująca  stawka  VAT, za odprowadzane ścieki: gospodarstwa domowe i pozostałe (ścieki  z kolektora) –  cena  netto  za  1m3 –  3,45 zł  plus obowiązująca stawka VAT, natomiast w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Russocicach stawki ukształtowały się na poziomie: gospodarstwa domowe i pozostałe – cena netto za 1m3 –  3,45 zł  plus obowiązująca stawka VAT, ścieki dowożone o szczególnych właściwościach – cena netto za 1m3 – wg załącznika nr 1  plus obowiązująca stawka VAT.
Nadto uchwalono ,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Władysławów w latach 2017 – 2019”, którego podstawę prawną opracowania niniejszego planu będącego aktualizacją „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Władysławów”, uchwalonego przez Radę Gminy Władysławów uchwałą Nr 80/11 z dnia 25.11.2011 r., stanowi art. 21 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r.  Poz. 139) obejmującego lata  2017-2019.
Podczas XXIV Sesji Rady Gminy Władysławów podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - wyrażono negatywną opinię dotyczącą wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych w 2017 r. Gmina Władysławów jest wspólnikiem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. W dniu 29 grudnia 2011 r. została podpisana Umowa wykonawcza pomiędzy gminami uczestniczącymi w projekcie pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, a z MZGOK na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów. Zgodnie z § 4 Umowy wykonawczej Rady Gmin opiniują propozycję cennika w terminie do 30 października. Cena za odzysk i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów opiera się na kosztowej metodzie jej kalkulacji tzn. punktem wyjścia jest oszacowanie ogółu kosztów związanych z działalnością operacyjną MZGOK Sp. z o .o., a następnie przy założonym poziomie sprzedaży (ilości przyjętych odpadów), określenie minimalnej ceny i stawek opłat.
Nadto przegłosowano uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Władysławów oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobów świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustala się m.in., że od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z następującą częstotliwością: szkło, makulatura  –  dwa razy w roku; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – raz na dwa miesiące; odpady ulegające biodegradacji - w okresie od października do kwietnia - raz na dwa miesiące, w okresie od maja do września -  raz w miesiącu; żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych: - w okresie od października do maja  - dwa razy w miesiącu, - w okresie od czerwca do września -  raz na dwa miesiące; odpady zmieszane - w okresie od października do kwietnia - raz w miesiącu, w okresie od maja do września -  dwa razy w miesiącu; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory właściciel nieruchomości zobowiązany będzie przekazać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki, bądź do mobilnego punktu zbiórki – jeden raz w roku. W przypadku, gdy częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wymienionych w art.2 ust.2, nie odpowiada potrzebom, właściciel nieruchomości zamieszkałej ma możliwość dostarczenia dowolnej ilości odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Russocicach, o którym mowa w art. 3 niniejszej uchwały. Worki służące do zbiórki odpadów selektywnych zapewni właścicielowi nieruchomości Przedsiębiorca. Worki dostarczane będą przez Przedsiębiorcę każdorazowo w dniu odbioru danej frakcji odpadów oraz w ilości co najmniej równoważnej odbieranym odpadom. Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia oraz szczegółowych zasadach funkcjonowania PSZOK podane zostaną w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z powyższym uchwalono Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Russocicach, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławów. Podczas obrad wyrażono stanowisko w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów” oraz nadania jej statutu na bazie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie.    
    Wyżej wspomniane uchwały przegłosowano i przyjęto większością głosów.
                                                                                                                                                                                                                                         E. M.

Print

Konkurs plastyczny „WYMARZONY KARMNIK DLA PTAKÓW”- rozstrzygnięty

W poniedziałek 24 października 2016 r rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pn. ,,WYMARZONY KARMNIK DLA PTAKÓW” zorganizowany przez Wójta Gminy Władysławów Krzysztofa Zająca. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, gdyż napłynęło aż 39 prac. Wykonane one były różnymi technikami plastycznymi a poziom był bardzo wysoki. 
Po długich naradach komisja złożona z większości pracowników Urzędu Gminy wyłoniła następujących laureatów.

I miejsce – Patryk Wachowski 6 lat 
II miejsce – Kacper Świątczak 10 lat
III miejsce – Lena Robak 4 lata
III miejsce – Tymoteusz Feliks 4 lata

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym, jednocześnie zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów dnia 9.11.2016 r. do Urzędu Gminy Władysławów sala 101,  godz. 13.30. Poniżej prezentujemy nagrodzone prace. Wszystkie prace dostępne są na facebooku Gminy Władysławów.

 

Print

Przebudowują sieć wodociągową...

W gminie Władysławów cały czas pracowicie, albowiem przystąpiono do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego, tym razem w Russocicach. W dniu 26 października 2016 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Russocice”. Umowa opiewa na kwotę 187.813,51 zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. z siedzibą w Turku.
Wykonawca zobowiązał się wykonać zlecone prace w terminie 21 dni. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Russocice to zadanie, które finansowane jest w całości z budżetu Gminy Władysławów.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
                                                                                                                                                                                                                                                    E. M.

Print

Pracowicie w Kunach...

Dnia 5 października 2016 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulic na działkach w Kunach”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlane ,,ANBUD” sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i jezdnia o nawierzchni asfaltowej. Na realizację w/w prac wykonawca zobligowany jest terminem 2 miesięcy. Przebudowa ulic na działkach w Kunach to zadanie, które współfinansowane jest ze środków pieniężnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Całkowity koszt inwestycji to kwota ok. 400.000,00 zł brutto.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
                                                                                                                                                                                                                                                  E. M.

Print

Przygoda z kulturą władysławowskich seniorów - ciąg dalszy...

W chłodną, październikową sobotę (15.10.2016 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie było naprawdę gorąco.
Seniorzy, którzy brali udział w projekcie pt. „60+ - przygoda z kulturą”, współfinansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu - Działania Na Rzecz Wspierania Aktywności Osób Starszych, wysokość przyznanych środków to kwota 6.500.00 zł, w doskonałych humorach oraz niezmiernie ciepłej atmosferze przy dźwiękach kultowych przebojów od lat 40-tych, do 2000-nych bawili się fantastycznie, wieńcząc właśnie w ten wspaniały sposób powyższy projekt.     Uśmiechnięte twarze, rozwiane włosy, błyszczące oczy, wyśmienite jedzenie, dobra muzyka, odrzucenie trosk dnia codziennego to walory, które towarzyszyły seniorom w ten sobotni wieczór.
Stowarzyszenie „KONICZYNKA” pisząc projekt, podzieliło go na trzy etapy.
Pierwszy etap to wyjazd do Poznania i udział w niecodziennym wydarzeniu kulturalnym, jakim był koncert pn. „Bogusław Kaczyński in Memoriam”.
Kolejnym etapem, również w Poznaniu, była polska premiera musicalu „Zakonnica w przebraniu”, gdzie nasi seniorzy ubawili się do łez.
Trzeci etap to wieczorek taneczny, który był niesamowitym strzałem w dziesiątkę.     Władysławowscy seniorzy bawili się rewelacyjnie, a na odchodne mówili, że chcą jeszcze, więc myślę, że Stowarzyszenie „KONICZYNKA” weźmie udział w niejednym jeszcze projekcie, choćby po to, aby dać okazję naszym seniorom na kolejną tak udaną integrację.
                                                                                                                                                                                                                   Beata Turos


Print

,,Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone...”

W dniu 18 października swoje święto celebrują wszyscy pracownicy poczty, albowiem tego dnia obchodzimy Dzień Poczty Polskiej.
18 października 1558 roku, król Zygmunt August wydał uniwersał w sprawie poczty. Właśnie ta data uważana jest za początek istnienia Poczty Polskiej. Dziś nie jest już kojarzona wyłącznie z listonoszem. Jest to instytucja oferująca także wiele usług finansowych, ubezpieczeniowych i handlowych.
Z okazji Dnia Poczty Polskiej o swojej pracy w zawodzie listonosza opowiedziała p. Krystyna Walczak.
Pani Krystyna w zawodzie listonosza pracuje już 30 rok. Swoją pracę od samego początku wykonuje na terenie gminy Władysławów. Wybrała pracę listonosza, ponieważ było zapotrzebowanie na to stanowisko, a p. Krystyna właśnie poszukiwała pracy. Pierwszy dzień w pracy pani listonosz wspomina bardzo miło, została ciepło przyjęta przez współpracowników, odczuwała mały strach przed nowym wyzwaniem, jak i szczęście, że znalazła pracę. Według p. Krystyny listonosz musi być przede wszystkim pracowity, życzliwy, komunikatywny, dyspozycyjny, cierpliwy, mieć spokojny, opanowany charakter. Trzeba zawsze być miłym i grzecznym, bez względu na spotykane osoby i na nastrój w danym dniu, należy z szacunkiem odnosić się do każdego człowieka. W tym zawodzie trzeba mieć dobre zdrowie, zdrowe i mocne nogi, należy orientować się w terenie.
Pani Krystyna przez 25 lat rozwożąc listy, czy paczki poruszała się motorowerem, dopiero od niedawna, a dokładnie od 4 lat, jeździ samochodem, co na pewno ułatwia jej pracę. Największą satysfakcję w pracy sprawia pani listonosz kontakt z ludźmi, miła atmosfera i zadowolenie klienta, natomiast dużą niedogodnością jest zła, deszczowa pogoda oraz niekiedy agresywne psy. W zawodzie listonosza, jak wiadomo, doręcza się m. in. przeróżne listy, paczki oraz przesyłki.
Po pracy p. Krystyna zajmuje się pracami domowymi. Wolny czas chętnie spędza z wnukami Kacperkiem i Mają. Dla pani Krystyny praca jest bardzo istotna i chciałaby pracować jak najdłużej się da i dopóki zdrowie będzie dopisywało.
Życzymy p. Krystynie Walczak dużo zdrowia, wytrwałości, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym!
                                                                                                                                                                                                                                                  E. M.

 

Print

Z życzeniami dla nauczycieli i pierwszaków!

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego, obchodzonym 14 października. Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i życzenia oraz często obdarowują symbolicznymi prezentami - kwiatami, słodyczami.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach na terenie gminy Władysławów odbyły się uroczyste apele z barwnie przygotowaną przez uczniów częścią artystyczną i życzeniami dla nauczycieli.
    Nadto z powyższej okazji w Szkole Podstawowej w Kunach odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Pierwszaki w części artystycznej zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. W niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi oraz uczciwymi uczniami i Polakami, kochać swoją Ojczyznę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Hanna Wróbel dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.
    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt Krzysztof Zając przyznał nagrody nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Władysławów za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły i środowiska lokalnego.
    Nagrody Wójta Gminy Władysławów otrzymały Panie: Wioletta Szczecińska - dyrektor Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Aleksandra Popielarz - dyrektor SP Natalia, Beata Maciaszek - nauczyciel SP Władysławów, Jolanta Michalak - nauczyciel SP Władysławów, Edyta Kaczmarek – Krystkowiak - nauczyciel SP Władysławów, Małgorzata Grzymska - nauczyciel Gimnazjum, Beata Modrzejewska - nauczyciel Gimnazjum, Iwona Rusin – nauczyciel SP Wyszyna, Alicja Burszewska – nauczyciel SP Wyszyna, Renata Bryl – nauczyciel SP Wyszyna i Magdalena Witczak – nauczyciel SP Wyszyna.
    Nagrodzeni nauczyciele serdecznie dziękowali za przyznane nagrody, a także za wsparcie i zrozumienie ze strony wójta Krzysztofa Zająca. Jako nauczyciele wkładają całe swoje serce w swoją pracę, powierzone obowiązki, dla dobra uczniów i całej Gminy, a największą satysfakcją są dla nich wysokie osiągnięcia i wyniki swoich podopiecznych.
                                                                                                                                                                                                                                                   E. M

Print

W trosce o ludzkie życie!

Dzień 13 października został ustanowiony Dniem Ratownictwa Medycznego na podstawie art. 9 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 r.   
Praca ratownika medycznego, lekarza jest pracą trudną i odpowiedzialną, niejednokrotnie wykonywaną w dramatycznych okolicznościach, wymagającą jednocześnie profesjonalizmu i opanowania oraz ogromnej uwagi w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie ludzkie.
W związku z powyższym o swojej pracy, trosce o zdrowie drugiego człowieka opowie dr Jerzy Zendlewicz z Ośrodka Zdrowia we Władysławowie.  
Elżbieta Marciniak: Witam Panie Doktorze!
Dr Jerzy Zendlewicz: Dzień dobry!
E. M.: Pańską specjalizacją jest medycyna rodzinna, aczkolwiek zajmuje się Pan także medycyną pracy. Proszę o kilka słów na powyższe stwierdzenie.
J.Z.: Tak, moją specjalizacją jest medycyna ogólna, medycyna rodzinna. Jeśli chodzi o drogą specjalizację, to może nie do końca zajmuję się medycyną pracy, lecz medycyną społeczną z uprawnieniami do badań pracowniczych.
E.M.: Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że postanowił Pan zostać lekarzem, ratować ludzkie życie?
J.Z.: To było bardzo, bardzo dawno temu. Po maturze, trzeba było wybrać się gdzieś na studia. Przyjeżdżali do nas, do liceum, przedstawiciele rożnych szkół wyższych, namawiali do wyboru uczelni, które reprezentowali. Same studia medyczne to po części sprawa przypadku, ale i moich zainteresowań. Zastanawiałem się pomiędzy studiami medycznymi, a politechniką. Ostatecznie medycyna zwyciężyła.
E. M.: Co zdecydowało o wyborze specjalizacji, w której Pan pracuje?
J.Z.: Od samego początku interesowałem się chorobami wewnętrznymi u człowieka, choć pozwolę sobie wspomnieć, że okulistyka także mnie fascynowała. Jako młody lekarz zacząłem pracę w specjalizacji ogólnej i trwa to do tej pory. Uważam, że jest to specjalizacja najbardziej potrzebna społeczeństwu.
E. M.: Co sprawia Panu największą satysfakcję w pracy? Co w niej lubi Pan najbardziej?
J.Z.: Najlepiej się lubi, gdy pacjenci są zadowoleni, usatysfakcjonowani i przychodzą podziękować, że diagnoza trafna, leki pomogły. Ta wdzięczność pacjenta sprawia mi wiele radości. Wówczas odczuwam zadowolenie, że jestem pacjentom potrzebny, że mi ufają. Każdy ludzki gest uprzejmości, czy życzliwości w moją stronę  jest dla mnie bardzo wartościowy.
E. M.: Co było lub jest dla Pana najcięższym doświadczeniem w pracy zawodowej?
J.Z.:  Od samego początku mojej pracy staram się z sercem i otwartością podchodzić do każdego pacjenta, wkładam w swoją pracę całego siebie, całą wiedzę, którą posiadam. Nie przypominam sobie takich trudnych sytuacji, które by mnie w mojej praktyce lekarskiej spotkały. Lekarz musi być uodporniony na różne trudne sytuacje, pewnych wydarzeń, okoliczności niestety nie da się przewidzieć. Natomiast jeżeli chodzi o odejście pacjenta to na pewno zawsze każda śmierć pozostawia piętno w zachowaniu, czy charakterze człowieka, takie sytuacje niestety są wpisane w zawód lekarza, ale trzeba żyć dalej.
E. M.: Jakich rad udzieliłby Pan osobom, które myślą o wyborze zawodu lekarza? Czy powinni zwrócić na coś szczególnego uwagę?
J.Z.: Na pewno jest to zawód nienależący do łatwych, to zawód czasochłonny, wymagający ogromnego zaangażowania i wytrwałości, w zasadzie wolnego czasu dla siebie jest bardzo mało. Praca lekarza wymaga wielu godzin pracy, właściwie 24 godziny na dobę, wymaga dyspozycyjności, nieustannego doskonalenia się.  W każdej minucie dnia, czy nocy pacjent może zapukać do drzwi, a moim obowiązkiem jako lekarza jest udzielić mu pomocy. Pierwsze lata pracy w zawodzie wiążą się ze stażami w szpitalach, licznymi dyżurami, w związku z czym czasu prywatnego jest jak na lekarstwo.
E. M.:  Leczy Pan ludzi już około 50 lat, jak ocenia Pan minione lata?
J.Z.: Z perspektywy czasu minione lata oceniam dobrze, nie mam sobie nic do zarzucenia. Zacząłem pracę tu we Władysławowie z myślą, że popracuję tutaj ze dwa, trzy lata, potem być może podejmę pracę w szpitalu, ale tak stopniowo przywiązałem się do tego miejsca, do tutejszego społeczeństwa, pacjentów – wszystko to spowodowało, że zostałem tutaj i nie żałuję tego!
E.M.: Zapewne wiele Pan wiedział podczas swojej praktyki lekarskiej, czy jest jakaś sytuacja, która Panu wyjątkowo utkwiła w pamięci?
J.Z.: Taka sytuacja miała miejsce w stanie wojennym, kiedy nie wszystko prawidłowo funkcjonowało, przywieziono wówczas do mnie rodzącą kobietę i odebrałem poród, na świat przyszło zdrowe dziecko.
E.M.: Jak wygląda standardowa wizyta pacjenta u lekarza rodzinnego?
J.Z.: Gdy chory przychodzi do gabinetu należy przeprowadzić z nim krótki wywiad, typu jakie dolegliwości pacjent posiada, czy choruje na jakieś choroby przewlekłe, jakie leki na stałe zażywa itp. Są pacjenci, którzy przychodzą po raz pierwszy, są i tacy, którzy pod moją opieką są od wielu lat. Po wywiadzie przechodzi się do badania pacjenta, stawianie diagnozy i zastosowanie leczenia farmakologicznego, a w razie potrzeby skierowanie do danego specjalisty. Zalecam pacjentom wizyty kontrole, by zorientować się, czy lekarstwa pomagają, czy należy je zamienić na inne, czy pacjent czuje się dobrze.
E.M.: Zaufanie – na nim opiera się praca lekarza. Jak je zyskać?
J.Z.: Zaufanie pacjenta jest bardzo ważnym elementem w relacji lekarz-pacjent. Chory wymaga dużo troskliwości, zainteresowania, wysłuchania. Pacjent często pragnie się wygadać, i to nie tylko na tematy związane z swoją chorobą, ale także na takie niezwiązane ze zdrowiem, typu sytuacja rodzinna, życiowa. Lekarz w pewnym sensie często staje się ,,doradcą'' pacjenta.
E.M.: A jacy są zazwyczaj pacjenci? Serdeczni, roszczeniowi?
J.Z.: Pacjenci są różni, aczkolwiek u nas na pacjentów, na ich zachowanie nie mogę narzekać. Lekarz nie zawsze może postępować tak jak pacjent sobie tego życzy, gdyż doktor jest także ograniczony wszelkimi zarządzeniami, nad naszą działalnością lekarską pieczę sprawuje m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydziały Zdrowia, czy Samorządy. Pacjentowi zawsze trzeba wszystko na spokojnie wytłumaczyć, by wyszedł z gabinetu zadowolony.
E.M.:  Czego mogę Panu życzyć?
J.Z.: Teraz to przede wszystkim zdrowia, wytrzymałości w dalszej pracy i satysfakcji pacjentów. W moim przypadku praca to jest już tzw. ,,pozytywną chorobą”, ,,uzależnieniem”, bez pracy człowiek nie potrafi żyć, mimo, że mógłbym już odpoczywać. Kocham swoją pracę! Mogę się pochwalić, że co drugi pacjent, który do mnie przychodzi, mówi: ,,niech Pan czasem tylko nie odchodzi na emeryturę, niech Pan tu siedzi jak najdłużej”. To bardzo miłe!
E. M.: W związku z powyższym życzę Panu kolejnych, szczęśliwych lat w życiu zawodowym i osobistym, przede wszystkim zdrowia, bo ono odgrywa w ludzkim życiu wiodącą rolę, samych radosnych i słonecznych dni. Niech wdzięczność i uśmiech pacjentów zawsze Panu towarzyszą.
J.Z.: Dziękuję.
                                                                                                                                                              Z dr Jerzym Zendlewiczem rozmawiała Elżbieta Marciniak

Print

Przygoda z kulturą władysławowskich seniorów - 9.10.2016 r.

Dnia 9 października 2016r. grupa 50 seniorów z gminy Władysławów wzięła udział w wyjeździe do teatru zorganizowanym w ramach projektu „ 60+ - przygoda z kulturą”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Koniczyna” we Władysławowie w ramach programu „Działania Na Rzecz Wspierania Aktywności Osób Starszych”. Program finansowany ze środków Wielkopolskiego Wojewody.

To już drugi wyjazd władysławowskich seniorów do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Tym razem seniorzy obejrzeli polską premierę musicalu „Zakonnica w przebraniu” na podstawie słynnego filmu z 1992 roku z Wtopi Goldberg w roli głównej. Barowa piosenkarka Deloris Van Cartier jest przypadkowym świadkiem morderstwa dokonanego przez jej kochanka. Ten postanawia ją zabić. W ramach pomocy oferowanej przez policję, główna bohaterka zostaje wysłana do klasztoru. Przełożona znajduje dla niej miejsce w zakonnym chórze. Deloris w krótkim czasie zostaje dyrygentem i wprowadza do zespołu nowego ducha.

W rolę Deloris wcieliła się Olga Szomańska. Matkę Przełożoną grała Barbara Melzer. Policjanta grał Marcin Słabowski a w rolę kochanka mafioso Curtis wcielił się Krzysztof Żabka.

Reżyserem poznańskiej wersji musicalu jest Jacek Mikołajczyk, kierownikiem muzycznym spektaklu Piotr Deptuch , choreografia i ruch sceniczny Ewelina Adamska-Porczyk , scenografia Grzegorz Policiński, kostiumy Ilona Binarsch .

Publiczność usłyszała przeboje odwołujące się do najlepszych wzorców muzyki tanecznej lat 70-tych, przywołujące na myśl kultowy zespół BeeGees, solistki – Dianę Ross i Donnę Summer czy film „Gorączka sobotniej nocy”.  Nie zabrakło takich hitów jak „Weź mnie do nieba”, „Boska, Baby!” oraz tytułowego „Sister act”.

 

Udział w tak profesjonalnie przygotowanym musicalu z pewnością dostarczył naszym seniorom rozrywki w najczystszej postaci.  

 

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając