Print

Dzień Dziecka Jabłonna

Dzień Dziecka Jabłonna.

      

Print

Bezpański pies.

W miejscowościach Władysławów oraz Felicjanów od kilku dni błąka się pies widoczny na zdjęciach poniżej. Nie bądźmy obojętni na proceder porzucania przez ludzi swoich wiernych i oddanych czworonogów. Każdego kto może udzielić jakichkolwiek informacji na temat zwierząt lub ich właścicieli prosimy o kontakt z Urzędem gminy Władysławów, pok. 110, lub pod nr tel. 63/ 280-46-47.

Print

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Natalii.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Natalii.

W dniu 9.06.2017 r. dokonano odbioru stacji uzdatniania wody w Natalii. Głównym celem modernizacji była poprawa parametrów jakości wody oraz zapewnienie ciągłości dostawy.
Koszt modernizacji wyniósł  174,660 zł, który w całości został pokryty z budżetu Gminy Władysławów.

Print

Jest apel Rady Gminy Władysławów w sprawie realizacji budowy ścieżki rowerowej

Jest apel Rady Gminy Władysławów w sprawie realizacji budowy ścieżki rowerowej

Już po raz XXXI w tej kadencji radni Gminy Władysławów zebrali się, by radzić i dyskutować o przyszłości gminy. W sobotę, 3 czerwca, odbyła się sesja, na której podjęte zostały uchwały, ale jednym z istotnych punktów obrad był też Apel do Zarządu Powiatu Tureckiego o podjęcie działań, zmierzających do rozpoczęcia realizacji budowy ścieżki rowerowej łączącej Turek z gminą Władysławów. Potrzeba budowy tej ścieżki została dostrzeżona w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Turkowskiej Unii Rozwoju – LGD T.U.R. na lata 2016 - 2026, Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 – 2025, a także w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Władysławów na lata 2014 – 2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Władysławów na lata 2017–2022 oraz zmiany w budżecie gminy Władysławów na 2017 rok były jednym z punktów sobotniej sesji Rady Gminy Władysławów. Zmiany te omówiła skarbnik gminy, Elżbieta Klanowska, a Radni podjęli uchwały jednogłośnie. Równie zgodni byli przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowej spółce wodnej, która zajmuje się rowami, położonymi przy gruntach zrzeszonych w spółce mieszkańców gminy. Z obrad wycofano natomiast punkt, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z gminy Władysławów. Sołtysi nie kryli rozgoryczenia, jednak wycofanie punktu nie wyklucza ustalenia takich diet w przyszłości. Konieczne jednak jest wcześniejsze zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie.
Najbardziej emocjonującym punktem obrad był Apel Rady Gminy Władysławów do Zarządu Powiatu Tureckiego w celu podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3219P Genowefa–Władysławów–Turek. Ścieżka taka nie tylko poprawiłaby bezpieczeństwo uczestników ruchu na tej trasie, ale też zaktywizowałaby społeczeństwo do aktywności fizycznej. Byłby to niezwykle pożądany ciąg pieszo-rowerowy. Dodać należy, że pobliskie gminy mają już takie ścieżki. Wśród nich jest gmina Krzymów, w której nie tak dawno powstała ścieżka rowerowa aż do Kun. Jak twierdził radny Mirosław Rosiak z Kun powiat koniński, który realizował tę inwestycję chciał współpracować z powiatem tureckim, jednak według jego wiedzy nie było ze strony powiatu tureckiego woli takiej współpracy. W samym powiecie tureckim sporo już jest ścieżek pieszo-rowerowych, a najbliższa gminie Władysławów jest ścieżka na Zdrojkach w Turku, której przedłużenie mogłoby połączyć Turek i Władysławów. Radny Jacek Kalinowski przypominał, że są pilniejsze do wykonania inwestycje, chociażby budowa chodnika w Chylinie przy Szkole Podstawowej, jednak jak zapewniał radny Maciej Czaja, jedno nie wyklucza drugiego. Przecież chodnik naprzeciw Szkoły Podstawowej w Chylinie będzie częścią ciągu pieszo-rowerowego Turek–Kuny. Apel, kierowany do Władz powiatu tureckiego, obejmuje bowiem trasę przy drodze powiatowej od Turku do Genowefy. Zastępca wójta, Piotr Szewczyński podkreślał wielokrotnie, że ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej to wymóg XXI wieku. Warto wspomnieć, że trasa ta jest bardzo niebezpieczna, o czym świadczą liczne wypadki z udziałem rowerzystów. Mimo niebezpieczeństwa wielu mieszkańców naszej gminy uczęszcza tą trasą zarówno w celach rekreacyjnych, jak też dojeżdżając w ten sposób do pracy czy szkoły. Liczba mieszkańców gminy Władysławów z roku na rok zwiększa się. Jeszcze w 2007 roku zameldowanych na stałe było 8004 mieszkańców, a w tym roku jest to już 8200 osób. Budowa takiej ścieżki rowerowej jest więc bardzo zasadna. Stąd też radni, mimo wcześniejszych wątpliwości, zdecydowali wystosować taki apel do Zarządu Powiatu. Nawet radny Ryszard Wypych, wcześniej sceptycznie nastawiony, zadecydował, że przyłączy się do Apelu, gdyż gminę nic to nie kosztuje, a być może wpłynie na decyzję w Zarządzie i przyspieszy budowę takiej ścieżki, która wielokrotnie w dokumentach strategicznych była planowana. Warto dodać, że ogromną część środków finansowych na ten cel można pozyskać ze środków Unii Europejskiej. Gmina Władysławów bezskutecznie od 2008 roku wnioskuje do powiatu tureckiego o budowę tej ścieżki. Miejmy nadzieję, że Apel w końcu zmobilizuje władze Powiatu do rozpoczęcia jej realizacji.
MM

 
 

Print

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych, rozwoju lokalnego, promocji, turystyki, sportu i współpracy z mediami w Urzędzie Gminy we Władysławowie. Szczegóły tutaj.

Print

Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe !

Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe !

Print

DZIEŃ DZIECKA JABŁONNA

DZIEŃ DZIECKA JABŁONNA

Print

STYPENDIA SZKOLNE

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW
INFORMUJE, ŻE STYPENDIA SZKOLNE WYPŁACANE BĘDĄ OD 20 CZERWCA 2017 r. OD GODZ. 10.00
Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów
(Prosimy o zabranie faktur. Jednocześnie informujemy, iż kwota stypendium na 1 dziecko wynosi 300 zł)

Print

Statystyczne badania rolne

Statystyczne badania rolne

Jaki mają charakter statystyczne badania rolne”?
Badaniami  rolnymi  objęte  są  wylosowane  indywidualne  gospodarstwa  rolne  na  terenie  województwa wielkopolskiego. Przeprowadzane one są metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania  z rolnikiem. Ankiety rolne można także wypełnić samodzielnie wykorzystując aplikację dostępną na stronie internetowej pod adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl/.  

Jaki jest cel badań?
Celem badań rolnych jest uzyskanie szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących plonów i zbiorów wybranych  upraw  rolniczych  (m.  in.  ziemniaków,  rzepaku  i  rzepiku,  strączkowych  jadalnych,  buraków cukrowych i kukurydzy) oraz pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich (m. in. bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, kóz i drobiu).

Kto prowadzi badania?
Badania rolne realizowane są na terenie całego kraju przez ankieterów  statystycznych  –  pracowników  urzędów statystycznych.  Każdy  z  ankieterów  na  terenie województwa  wielkopolskiego  posiada  legitymację wystawioną  przez Dyrektora  Urzędu  Statystycznego  w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.

Czy można zidentyfikować respondenta?
Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi respondenta, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej  (Dz.  U.  Nr  88 z  1995  r.  z  późn.  zm.),  która  mówi:  „Zbierane  i  gromadzone  w  badaniach statystycznych  statystyki  publicznej  dane  jednostkowe  (dane  osobowe  dające  się  powiązać  z  konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?
Informacje pozyskane w badaniu są niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej, a także do podejmowania strategicznych decyzji w obszarze rolnictwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Rolnikom pozwalają na bieżąco śledzić sytuację w rolnictwie, skalę i strukturę produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także  ułatwiają podejmowanie decyzji co do kierunków własnej działalności produkcyjnej. Wyniki badań są źródłem wielu cennych informacji, które stanowią podstawę do porównań i analiz działalności rolniczej (m. in. możliwość porównania  uzyskanych  cen  czy  plonów  do  średnich  wartości  wojewódzkich  i  krajowych). Ponadto  miesięczna częstotliwość ukazywania się wielu danych statystycznych na platformie informacyjnej statystyki publicznej jest okazją do poszerzenia i uzupełnienia fachowej wiedzy rolniczej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Wszystkie  informacje  zebrane  w  badaniach  są  dostępne  jedynie  dla  pracowników  statystyki  publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań  można  zapoznać  się  korzystając  z  roczników  statystycznych,  biuletynów  i  innych  publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).

 

Print

Przekazanie pomocy dydaktycznych przez WORD Konin

Przekazanie pomocy dydaktycznych przez WORD Konin.
W dniu 30 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Osieczy odbyło się uroczyste przekazanie pomocy dydaktycznych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Na uroczystość udały sie nauczycielki Przedszkola Gminnego we Władysławowie Ewelina Arent, Małgorzata Radecka oraz  Maja Weber, która uczęszcza do grupy „Misiów” WORD Konin prowadzi działalność profilaktyczną, która ma uczyć dzieci zachowań ma drodze. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osieczy zaprezentowali ciekawą  inscenizację związaną z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
Pan Piotr Korytkowski Dyrektor WORD w Koninie przekazał   pomoce dydaktyczne  placówkom szkolnym i przedszkolnym z regionu konińskiego. Nasza placówka otrzymała zestaw klocków „Miasto- żyję bezpiecznie” oraz węża spacerowego. Zestaw drewnianych klocków służy kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania w mieście, uczy rozumienia znaków drogowych w organizacji ruchu drogowego.Wartość otrzymanych pomocy dydaktycznych to 1500zł. Zadaniem przedszkola, jako jednej z pierwszych instytucji, z którą styka się dziecko, jest właśnie zapewnienie mu najważniejszej z potrzeb – potrzeby bezpieczeństwa.

Print

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - BURZE Z GRADEM

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
Ostrzeżenie meteorologiczne – BURZE Z GRADEM

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 26 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 06.06.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 06.06.2017 r. do godz. 02:00 dnia 07.06.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %
Uwagi: Brak.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając